V rokoch 2016 až 2017 sme realizovali projekt, ktorý bol financovaný v rámci programu Erasmus plus. Jeho cieľom bolo zlepšiť naše lektorské zručnosti. Konkrétne v témach Manažment dobrovoľníkov, Tréning trénera a Projektový manažment. Vďaka tomuto projektu sme mohli vycestovať do zahraničia a absolvovať profesionálne vzdelávanie, vymeniť si skúsenosti s účastníkmi z iných krajín a tak sa čo najlepšie pripraviť na naše tréningy. Radi sa s Vami postupne budeme deliť o naše tréningy a získané zručnosti a vedomosti.

Názov projektu: Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore

Progam: Erasmus+

Kľúčová akcia: KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Trvanie projektu: 01.06.2016 – 31.05.2017 (12 mesiacov)

Prijímajúca organizácia: HESTIA – centrum pro dobrovolnictví, z. ú., www.hest.cz

Termín: 12. – 14. september 2016

Program kurzu:

 • Definícia a charakteristiky dobrovoľníctva, motivácia organizácie k dobrovoľníctvu
 • Zdroje dobrovoľníkov a ich výber
 • Výcvik dobrovoľníkov, supervízia a evaluácia dobrovoľníckeho programu
 • Večerný klub na tému rola dobrovoľníka v organizácii – videoprojekcia s diskusiou
 • Komunikačné mapy a ich prezentácia, spracovanie osnovy projektov dobrovoľníctva
 • Konzultácia osnov projektov, práca v skupinách
 • Odborné a ľudské predpoklady koordinátora dobrovoľníkov – diskusia, supervízne techniky
 • Prezentácia osnov projektov
 • Večerný klub – odborné a ľudské predpoklady koordinátora dobrovoľníkov – diskusia
 • Organizačné náležitosti dobrovoľníctva, finančné zdroje, trendy, aktuality, legislatíva
 • Prezentácia ďalšieho  postupu koordinátora dobrovoľníkov v organizácii

Príjímajúca organizácia: ShipCon Limited, Limassol, Cyprus, www.shipcon.eu.com

Termín: 17. – 21. apríl 2017

The course equips the participants with the necessary skills to:

 • Enhance the quality of life and improve health.
 • Experience decreased tension.
 • Enjoy more energy during the day and restful sleep at night with the practice of meditation.
 • Explore the mind-body-spirit connection and experience more heartfelt feelings such as love, appreciation and kindness.

Prijímajúca organizácia: Gradua – CEGOS , s. r. o., CZ, www.gradua.cz

Termín: 23. – 24. máj 2017

Obsah tréningu:

Koordinácia projektu, riadenie informácií a komunikácie

 • koordinácia projektu,
 • komunikačný systém projektu, komunikačné príležitosti,
 • projektové jednania a ich dokumentácia, praktické rady prie riadenie komunikácie,
 • reporting.

Riadenie rizík projektu

 • pojem rizika a základná terminológia, druhy rizík, spôsoby hodnotenia,
 • identifikácia a rizík a príležitostí, významné rizikové faktory,
 • vyhodnotenie rizík, mapa rizík,
 • plán odozvy na riziká, typy riešení obmedzujúcich riziká,
 • monitorovanie a prehodnotenie rizík.

Riadenie zmien pri realizácii projektu

 • príčiny vedúce k operatívnym zmenám v priebehu projektu,
 • evidencia zmenových návrhov a ich dokumentácia,
 • klasifikácia operatívnych zmien podľa ich dopadu,
 • proces zmeny, komunikácia a schvaľovacie procedúry zmien.

Riadenie kvality projektu

 • čo je súčasťou riadenia kvality projektu,
 • nástroje kvality aplikovateľné v projektoch.

Riadenie nákladov projektu

 • prístupy k riadeniu nákladov projektu,
 • kontrola podľa rozpočtu projektu a predikácie nákladov,
 • vzťah riadenia nákladov a finančného riadenia projektu.

Uzatvorenie projektu

 • účel uzatvorenia projektu,
 • záverečná akceptácia projektu,
 • záverečné analýzy – poučení z projektu,
 • administratívne uzatvorenie projektu.

Prijímajúca organizácia: HESTIA – centrum pro dobrovolnictví, z. ú., www.hest.cz

Termín: 29. – 31. máj 2017

Program kurzu:

 • Mapovanie činnosti koordinátora dobrovoľníkov, „inventúra“ náplne jeho práce i jeho potrieb, diskusia
 • Prezentácia doterajšieho priebehu dobrovoľníckeho programu
 • Burn-out syndróm – riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi
 • Večerný  klub na tému „rola koordinátora dobrovoľníkov“, videoprojekcia s diskusiou
 • Sebapoznávanie „osobné a profesné“ – čiara života
 • Rola supervízie, zber tém k supervízii
 • Príprava dobrovoľníkov – motivácia, riziká a potreby, priebežná práca s dobrovoľníkmi, spracovanie osnovy vybranej časti dobrovoľníckeho programu
 • Supervízia v praxi
 • Organizačné náležitosti dobrovoľníctva, finančné zdroje, trendy, aktuality, legislatíva