Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov platné od 01.07.2022

Vážení klienti, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, či už jednorazovo alebo opakovane, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Zoznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov a právami, ktoré Vám vyplývajú zo zákona.

Prevádzkovateľom osobných údajov eventive, s.r.o., M.Turkovej 1731/46, Trenčín, IČO: 44755589, email: info@eventive.sk

Rozsah spracúvaných údajov
• základné údaje súvisiace s poskytnutím služby: meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, dátum a rozsah poskytnutej služby;
• fakturačné údaje, ako napr. adresa bydliska alebo sídla, IČO a DIČ, IČ DPH, číslo účtu;
• fotografie, videá alebo písomné referencie, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli pre účely propagácie našich služieb.

Účel spracúvania údajov
• poskytovanie služby na základe dohodnutých podmienok;
• evidencia údajov v databáze poskytnutých služieb pre účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa ako poskytovateľa služby (napr. zákonné opatrenia v súvislosti s COVID-19)
• fakturácia a vedenie účtovníctva;
• priamy marketing – zasielanie ponúk o našich službách (v prípade, ak ste nám udelili osobitný súhlas);
• propagácia našich služieb (v prípade používania Vašich fotografií, videí alebo písomných referencií).

Právnym základom spracúvania údajov je Váš súhlas. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@eventive.sk.

Doba spracúvania údajov

Osobné údaje sú uchovávané na nevyhnutné obdobie potrebné na účely, na ktoré bolo získané. Ak nie je vo vzťahu k niektorým Vaším údajom doba nevyhnutná na niektorý účel dlhšia (napr. vedenie databázy poskytnutých služieb pre účely preukazovania odbornej praxe alebo vedenie účtovníctva), údaje budú spracúvané najdlhšie počas doby 5 rokov po tom, ako Vám bola z našej strany poslednýkrát poskytnutá služba.

Spôsob spracúvania a ochrany údajov
Vaše údaje spracúvame v listinnej a elektronickej forme. Chránim Vaše údaje v maximálne možnej miere, v rámci aktuálne dostupných technických možností, a to najmä:
• Prístup do počítača nášho pracovníka je zabezpečený heslom.
• Prístupy do našich emailových schránok a aplikácií sú zabezpečené užívateľským menom a heslom.
• Fakturačný systém je zabezpečený menom a heslom.
• Pravidelná aktualizácia softwaru a antivírová ochrana.
• Bezpečne uzamknuté priestory, v ktorých sú uložené listiny s Vašimi osobnými údajmi.

Poskytnutie údajov tretím osobám

Ako prevádzkovateľ môžeme poveriť spracúvaním Vašich údajov iného spracovateľa, ktorý bude vykonávať administratívnu alebo technickú podporu pri chode nášho podnikania, pričom takýto spracovateľ bude povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a zachovávať rovnaké alebo prísnejšie podmienky zabezpečenia ochrany
Vašich osobných údajov, ako uplatňujeme my. Iným subjektom bude umožnený prístup k údajom len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Vaše práva v súvislosti s ochranou údajov

Emailom na info@eventive.sk nás môžete kedykoľvek požiadať o:
• Poskytnutie informácie, aké údaje o Vás spracúvame.
• Opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov.
• Vymazanie alebo obmedzenie rozsahu Vašich spracúvaných údajov.
• Poskytnutie Vašich údajov, aby ste ich mohli preniesť k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom,
máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak nás najprv budete s námietkou kontaktovať emailom, aby sme Vaše podozrenie mohli  preveriť a prípadné pochybenie napraviť.