Dvojdňový webinár zameraný pre neziskový sektor a organizácie v kultúre. Budeme sa rozprávať o rôznych typoch projektov, ktoré riešite, o ich plánovaní, realizovaní a vyhodnocovaní.

Časť webináru je venovaná písaniu projektov – grantových žiadostí a fundraisingu.

Tréning je určený najmä pre:

 • manažérov a koordinátorov organizácií z neziskovej sféry, pre ktorých sú projekty súčasťou ich každodennej práce a nevyhnutnou súčasťou je i fundraising pre neziskovú organizáciu.

Termín: 10. – 11. september 2024

Dĺžka trvania: 8.30 – 13.00 h

Miesto konania: ONLINE

Cena: 108 eur s DPH/osoba (v prípade viac osôb z jednej organizácie je cena každého ďalšieho účastníka 60 eur s DPH)

Náplň tréningu:

 • ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU A FUNDRAISINGU

Písanie žiadostí ako jedna z foriem získavania financií pre neziskové organizácie.

 • PROJEKT STEP by STEP
  Životný cyklus projektu
  Ako formulovať ciele projektu. Sú naozaj ciele cieľmi? Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít.
  Ako merať úspech projektu.
  Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít.
  Cez myšlienkové mapy (MIND MAPS) k Work breakdown structure (WBS).
  Ako využiť WBS pri plánovaní projektu.
  Časový harmonogram projektu (Ganttov diagram), plánovanie a využitie zdrojov projektu.
  Tvorba časových rezerv.
  Tvorba podrobného rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
  Realizácia a vyhodnotenie projektu.
 • PREPOJENIE PROJEKTOVEJ MYŠLIENKY S FUNDRAISINGOM
  Základné princípy fundraisingu – ako komunikovať s darcami, ako vytipovať cieľovú skupinu, ako predať svoj projekt.
  Individuálne darcovstvo, firemné darcovstvo, grantové financovanie.
  Získavanie financií prostredníctvom grantov (ako napísať žiadosť na grantovú výzvu).
  Vyúčtovanie a vyhodnotenie projektov.
 • DISKUSIA A ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ S INÝMI ORGANIZÁCIAMI

Tréning vedie: Nikola Sedláčková

Pre prihlásenie prosím vyplňte nasledujúci formulár