Pozývame Vás na tréning „Projektový manažment“. Projektový manažment sa postupne stáva základnou zručnosťou pre ľudí pracujúcich vo všetkých sférach a odvetviach.

Tréning je určený najmä pre:

 • vedúcich oddelení bez praktických alebo teoretických skúseností z projektového riadenia
 • majiteľov firiem
 • lídrov, majstrov
 • ľudí, ktorí majú záujem o projektové riadenie

Termín:  8. – 9. december 2022

Dĺžka trvania: 9.00 – 16.00 h

Miesto konania: Trenčín

Cena: 384 eur/osoba  (320 eur bez DPH)

 • Cena pre členov SOPK a členov Biznis klubu FSH: 30% zľava z ceny
 • Pri účasti dvoch účastníkov z jednej spoločnosti, druhý účastník má 30% zľavu z ceny.

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov o princípoch riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním moderných metód projektového manažmentu.

Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie. Budú mať možnosť vymeniť si  praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov.

Náplň tréningu:

 • Úvod do projektového riadenia, základné princípy projektového manažmentu, definovanie projektu a projektového manažmentu.
 • Životný cyklus projektu, vymedzenie úloh jednotlivých členov tímu, role v projektovom riadení.
 • Inicializácia projektu. Situačná analýza. Východiskové podmienky.
 • Záujmové skupiny (Stakeholders) projektu a práca s nimi.
 • Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít.
 • Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Work breakdown structure
 • Časový harmonogram projektu, tvorba časových rezerv, sieťové grafy, plánovanie a využitie zdrojov projektu.
 • Tvorba rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
 • Riadenie projektových úloh – tímová práca a komunikácia, komunikačný systém projektu, tvorba konsenzu, rozhodovanie, riadenie projektového tímu.
 • Proces monitorovania a kontroly projektu.
 • Identifikácia a riadenie projektových rizík, manažment zmien v projekte.
 • Komunikácia v projektovom tíme a vedenie projektového tímu.
 • Osobnosť projektového manažéra.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci poznatky z teórie a metodológie projektového riadenia a budú schopní samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt.

Tréning vedie: Nikola Sedláčková

Pre prihlásenie prosím vyplňte nasledujúci formulár