Pozývame Vás na dvojdňový webinár zameraný pre neziskový sektor a organizácie v kultúre. Budeme sa rozprávať o rôznych typoch projektov, ktoré riešite, o ich plánovaní, realizovaní a vyhodnocovaní.

Cieľovou skupinou sú pracovníci v neziskových organizáciách, v občianskych združeniach, v kultúre a v iných organizáciách, ktoré robia rôzne malé i väčšie projekty, často ako dobrovoľníci.

Náplň webinára:

 • Úvod do projektového manažmentu a fundraisingu.  Písanie žiadostí ako jedna z foriem získavania financií pre neziskové organizácie.
 • Projekt STEP by STEP.
  • Životný cyklus projektu
  • Ako formulovať ciele projektu. Sú naozaj ciele cieľmi? Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít. Ako merať úspech projektu.
  • Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Cez myšlienkové mapy (MIND MAPS) k Work breakdown structure (WBS). Ako využiť WBS pri plánovaní projektu.
  • Časový harmonogram projektu (Ganttov diagram), plánovanie a využitie zdrojov projektu. Tvorba časových rezerv.
  • Tvorba podrobného rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
  • Realizácia a vyhodnotenie projektu.
 • Prepojenie projektovej myšlienky s fundrasingom.
  • Základné princípy fundraisingu – ako komunikovať s darcami, ako vytipovať cieľovú skupinu, ako predať svoj projekt. Individuálne darcovstvo, firemné darcovstvo, grantové financovanie.
  • Získavanie financií prostredníctvom grantov (ako napísať žiadosť na grantovú výzvu). Vyúčtovanie a vyhodnotenie projektov.
  • Marketing fundraisingového projektu, úloha sociálnych sietí a nových médií pri získavaní zdrojov a propagácii vašich činností.
 • Diskusia a zdieľanie skúseností s inými organizáciami.

Termín:   pre záujemcov termín upresníme. Prosím, informujte sa.

Cena webinára: 108 eur/osoba/2 dni (90 eur bez DPH)

Pre vyplnenie úvodného dotazníka nás kontaktujte na nikola@eventive.sk alebo vyplňte nasledujúci formulár